DOTACJE

Cytat

dotacje

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/strategie-rozwoju/

Agencja EUROPOMOC opracuje:DOTACJE

Biznesplany dot. projektu unijnego, biznesplany wymagane przez bank
Studia wykonalności
Plany rozwoju regionalnego dla wskazanej dziedziny społeczno-gospodarczej
Analizy i raporty rzeczowo-finansowego wykonania projektów inwestycyjnych
Analizy i raporty wykonania projektów nieinwestycyjnych
Analizy i badania rynku
Syntezy i raporty dotyczące wybranej tematyki
Wnioski kredytowe
Opinie i ekspertyzy.

Agencja EUROPOMOC oferuje:
DOTACJE
Opracowanie strategii rozwoju miasta, gminy lub regionu
Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Aktualizację istniejącej już strategii rozwoju wraz z jej zatwierdzeniem
Monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju zakończone analizą i końcowym raportem.

Agencja EUROPOMOC opracuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa, gminy, miasta:

Prace nad strategią rozwoju dzielą się na 3 główne etapy:

1. założenia do strategii
2. diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, gminy, czy regionu,
(lub analiza rynku i analiza SWOT)

3. strategia rozwoju wraz z:

a) celami i kierunkami rozwoju,
b) programami operacyjnymi,
c) szczegółową dokumentacją zadań,
d) budżetowaniem i projekcją źródeł finansowania
e) zarządzaniem.

Agencja EUROPOMOC opracuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR.
DOTACJE

Oferujemy usługi doradcze świadczone przez wysokiej klasy ekonomistów i finansistów, który mają w swoim dorobku po kilkadziesiąt opracowań biznesplanów, studiów wykonalności, czy strategii rozwoju.

DOTACJE

Cytat

грантови

хттп://ввв.агенцјаеуропомоц.пл/оферта/сзколениа/#превиоус-пхото

Европска унија ФИНАНСИРАЊЕ:
СТИПЕНДИЈЕ
    Нова финансијска перспектива и извори финансирања пројеката у периоду 2014 -2020
    Нови систем финансирања пројеката 2014- 2020
    Успешно стицање фондова ЕУ за инвестиционе пројекте – радионица за развој апликација за финансирање
    Успешно стицање фондова ЕУ за истраживање и развој – радионице за развој апликација за финансирање
    Успешно стицање фондова ЕУ за пројекте обуке – радионица за развој апликација за финансирање
    Радионице о управљању пројектима ЕУ методом ПЦМ препоручује од стране ЕУ
    Тачност преглед докумената и уговора у пројектима
    Правила правилну имплементацију и рачуноводства пројекта ЕУ – како да правилно попуне пријаву за плаћање?
    Правила развој бизниса – радионице за предузетнике
    Јавни помоћ у пројектима ЕУ
    Рачуноводство пројекта у пројектима ЕУ за не
    Контрола и неправилности у пројектима ЕУ
    Како се припремити за контролу пројекта ЕУ?
    Одговорности и задаци меритуму запослених у пројектима ЕУ
СТИПЕНДИЈЕ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО:

    Стратегија развоја ефикасан алат за планирање и управљање компанијом
    Стратегија развоја ефикасан алат за планирање и управљање локалне самоуправе
    СВОТ анализа и ПЕСТ
    АБЦ предузетништво – успостављање и вођење бизниса
    Теам буилдинг и менаџмент тим
    Тиме Манагемент
    Управљање променама
    Надлежност директор
    Лидерство и менаџмент
    Преговори
    Аутопресентатион

DOTACJE

Cytat

tilskudd

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/szkolenia/#previous-photo

EU FINANSIERING:
TILSKUDD
    Den nye økonomiske perspektiv og kilder til finansiering av prosjekter i perioden 2014 -2020
    Det nye systemet for finansiering av prosjekter 2014- 2020
    Vellykkede oppkjøpet av EU-midler til investeringsprosjekter – workshops for å utvikle søknader om støtte
    Vellykkede oppkjøpet av EU-midler til forskning og utvikling – workshops for å utvikle søknader om støtte
    Vellykkede oppkjøpet av EU-midler til opplæringsprosjekter – workshops for å utvikle søknader om støtte
    Workshops om forvaltning av EU-prosjekter ved hjelp av PCM-metoden er anbefalt av EU
    Undersøkelsen nøyaktigheten av dokumenter og kontrakter i prosjekter
    Reglene for riktig implementering og regnskapsføring av EU-prosjektet – hvordan du skal fylle ut en søknad om utbetaling?
    Reglene for næringsutvikling – workshops for gründere
    Offentlig støtte i EU-prosjekter
    Prosjektregnskap i EU-prosjekter for ikke
    Kontroll og uregelmessigheter i EU-prosjekter
    Hvordan forberede for kontroll av EU-prosjektet?
    Ansvar og oppgaver for de ansattes fortjeneste i EU-prosjekter
TILSKUDD

ENTREPRENØRSKAP:

    Utviklingsstrategien effektivt verktøy for planlegging og styring av selskapet
    Utviklingsstrategien effektivt verktøy for planlegging og styring av lokale myndigheter
    SWOT analyse og PEST
    ABC entreprenørskap – å etablere og drive en bedrift
    Teambygging og teamledelse
    Time Management
    Endringsledelse
    Kompetanse manager
    Ledelse og styring
    Forhandlinger
    Autopresentation

DOTACJE

Cytat

borse di studio

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/szkolenia/#previous-photo

FINANZIAMENTO UE:
BORSE
    Fonti Le nuove prospettive finanziarie e di finanziamento di progetti nel periodo 2014 -2020
    Il nuovo sistema di finanziamento dei progetti 2014- 2020
    Acquisizione di successo di fondi comunitari per progetti di investimento – workshop per sviluppare applicazioni di finanziamento
    Acquisizione di successo di fondi UE per la ricerca e lo sviluppo – workshop per sviluppare applicazioni di finanziamento
    Acquisizione di successo di fondi comunitari per progetti di formazione – workshop per sviluppare applicazioni di finanziamento
    Workshop sulla gestione di progetti comunitari con il metodo PCM raccomandati dalla UE
    La precisione indagine dei documenti e dei contratti a progetti
    Regole della corretta esecuzione e la contabilità del progetto europeo – come compilare correttamente fuori una domanda di pagamento?
    Le regole di business development – workshop per gli imprenditori
    Gli aiuti pubblici a progetti comunitari
    Contabilità Progetto in progetti europei per il mancato
    Controllo e irregolarità in progetti europei
    Come prepararsi per il controllo del progetto europeo?
    Responsabilità e compiti dei meriti dei dipendenti in progetti europei
BORSE

IMPRENDITORIA:

    Lo strumento efficace strategia di sviluppo per la pianificazione e gestione della società
    Lo strumento efficace strategia di sviluppo per la pianificazione e la gestione del governo locale
    Analisi SWOT e PEST
    ABC imprenditorialità – la creazione e la gestione di un’impresa
    Team building e team di gestione
    Gestione del tempo
    Gestione del cambiamento
    Competenza Responsabile
    Leadership e gestione
    Negoziati
    Autopresentazione

DOTACJE

Cytat

dotacje

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/szkolenia/#previous-photo

FUNDUSZE UNIJNE:
DOTACJE
Nowa perspektywa finansowa i źródła finansowania projektów w okresie 2014 -2020
Nowy system finansowania projektów 2014- 2020
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty inwestycyjne – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty badawczo-rozwojowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty szkoleniowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Warsztaty z zarządzania projektami unijnymi z wykorzystaniem metody PCM rekomendowanej przez UE
Badanie prawidłowości dokumentów i zawartych umów w projektach
Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektu unijnego – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?
Zasady opracowania biznesplanów – warsztaty dla przedsiębiorców
Pomoc publiczna w projektach unijnych
Księgowość projektowa w projektach unijnych dla niefinansistów
Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego ?
Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach unijnych
DOTACJE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania firmą
Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania JST
Analiza SWOT i PEST
ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie firmy
Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
Zarządzanie czasem pracy
Zarządzanie zmianą
Kompetencje menedżera
Przywództwo a zarządzanie
Negocjacje
Autoprezentacja

DOTACJE

Cytat

dotacje

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/szkolenia/#previous-photo

FUNDUSZE UNIJNE:
DOTACJE
Nowa perspektywa finansowa i źródła finansowania projektów w okresie 2014 -2020
Nowy system finansowania projektów 2014- 2020
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty inwestycyjne – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty badawczo-rozwojowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Skuteczne pozyskiwanie funduszy UE na projekty szkoleniowe – warsztaty z opracowania wniosków o dofinansowanie
Warsztaty z zarządzania projektami unijnymi z wykorzystaniem metody PCM rekomendowanej przez UE
Badanie prawidłowości dokumentów i zawartych umów w projektach
Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektu unijnego – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność?
Zasady opracowania biznesplanów – warsztaty dla przedsiębiorców
Pomoc publiczna w projektach unijnych
Księgowość projektowa w projektach unijnych dla niefinansistów
Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego ?
Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach unijnych
DOTACJE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania firmą
Strategia rozwoju skutecznym narzędziem planistycznym i zarządzania JST
Analiza SWOT i PEST
ABC przedsiębiorczości – zakładanie i prowadzenie firmy
Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
Zarządzanie czasem pracy
Zarządzanie zmianą
Kompetencje menedżera
Przywództwo a zarządzanie
Negocjacje
Autoprezentacja

DOTACJE

Cytat

STIPENDIEN

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/projekty-unijne/

EUROPOMOC Agentur bietet eine vollständige Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung – EU-Projekte und Servicegeschäft, unter anderem:

 

    Projektmanagement nach dem PCM-Verfahren, PERT usw.
    Zusammenarbeit mit Subunternehmern des Projekts – Aufsicht
    Erstellung von Berichten, Zwischen- und Abschlussberichte aus dem Projekt
    Entwicklung von Anwendungen für die Zwischenzahlung
    Entwicklung des abschließenden Zahlungsantrags und Endabrechnung des Projekts
    Korrespondenz mit Institutionen, die Finanzierung
    Die Präsenz der Institution Gewährung von Subventionen an, um Änderungen an dem Projekt einverstanden
    Das Einreichen eines Protestes und Beschwerden gegen Entscheidungen der Einrichtung gewähren Unterstützung
    Vorbereitung der Antragsteller und Projektsteuerung
    Internes Kontrollprojekt
    Monitoring-Projekt
    Entwicklung des Evaluierungsberichts
    Durchführung eines Audits des Projekts.

DOTACJE

Cytat

SUBVENTIONS

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/projekty-unijne/

Agence de EUROPOMOC offre une gamme complète de services relatifs à la mise en œuvre – projets de l’UE et de services aux entreprises, y compris:

 

    Gestion de projet en fonction de la méthode GCP, PERT, etc.
    Coopération avec des sous-traitants du projet – la surveillance
    Préparation de rapports, rapports intermédiaires et finaux du projet
    Développement d’applications de paiement intermédiaire
    Développement de la demande de paiement final et le règlement final du projet
    Correspondance avec les institutions fournissant des fonds
    La présence de l’institution l’octroi de subventions d’accepter des modifications dans le projet
    Le dépôt d’une réclamation et les appels des décisions de l’établissement qui accorde un soutien
    Préparation de la demanderesse et de contrôle de projet
    Projet de contrôle interne
    Projet de surveillance
    Développement du rapport d’évaluation
    Mener un audit du projet.

DOTACJE

Cytat

GRANTS

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/projekty-unijne/

EUROPOMOC agency offers a full range of services relating to the implementation – EU projects and service business, including:

 

    Project management according to the PCM method, PERT, etc.
    Cooperation with subcontractors of the project – supervision
    Preparation of reports, interim and final reports from the project
    Development of applications for interim payment
    Development of the application for final payment and final settlement of the project
    Correspondence with institutions providing funding
    The presence of the institution granting subsidies to agree to changes in the project
    The lodging of protests and appeals from decisions of the institution granting support
    Preparation of the Applicant and project control
    Internal control project
    Monitoring Project
    Development of the evaluation report
    Conducting an audit of the project.

DOTACJE

Cytat

DOTACJE

http://www.agencjaeuropomoc.pl/oferta/projekty-unijne/

Agencja EUROPOMOC oferuje pełny wachlarz usług dotyczących realizacji – obsługi projektów unijnych i biznesowych, w tym:

Zarządzanie projektem wg metody PCM, PERT itp.
Współpraca z podwykonawcami projektu – nadzór
Opracowanie raportów, sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu
Opracowanie wniosków o płatność okresową
Opracowanie wniosku o płatność końcową i ostateczne rozliczenie projektu
Prowadzenie korespondencji z instytucjami udzielającymi dofinansowania
Występowanie do instytucji udzielającej dofinansowania o zgodę na zmiany w projekcie
Składanie protestów i odwołań od decyzji instytucji udzielającej wsparcia
Przygotowanie Wnioskodawcy i projektu do kontroli
Kontrola wewnętrzna projektu
Monitoring realizacji projektu
Opracowanie raportu ewaluacyjnego
Przeprowadzenie audytu projektu.